مراحلی که سازمان پس از پیاده سازی استاندارد باید طی نماید چیست؟

پس از خاتمه فعالیت مشاور (بعبارتی پایان بند 12 پاسخ سوال 5)، می بایست نسبت به انتخاب شرکت صدور گواهینامه اقدام شود. در این بین مشاور شرکت بعنوان راهنما و پیشنهاد دهنده شرکت های مختلف صدور گواهینامه کار خود را آغاز می نماید. در این مرحله ایشان کلیه محاسن و معایب شرکت های معرفی شده را برای تسهیل انتخاب شرکت صدور گواهینامه تقدیم کارفرما می نماید. پس از این مرحله باید اقدامات زیر تا پایان کار انجام شود:

 • عقد قرارداد با یکی از موسسات صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی
 • هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله اول توسط شرکت متقاضی و ارسال مدارک اصلی سازمان برای انجام بررسی مستندات (Document Review)
 • برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور
 • اخذ کلیه نظرات ممیز(ین) شرکت صدور گواهینامه و برنامه ریزی برای رفع و یا بهبود آنها توسط مشاور
 • اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور
 • هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله دوم توسط شرکت متقاضی
 • برگزاری جلسه ممیزی مرحله دوم توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور
 • اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور
 • تهیه و ارسال شواهد رفع عدم انطباق به شرکت صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی و با همکاری مشاور
 • اخذ توصیه نامه و لوگوی مربوطه از شرکت صدور گواهینامه
 • اخذ گواهینامه اصلی شرکت

لازم بذکر است چنانچه سازمانی بدون نیاز و بهره گیری از خدمات مشاور و با بهره گیری از افراد ذیصلاح و متخصص داخلی خود (دارای دانش استاندارد مدیریتی) اقدام به پیاده سازی استاندارد(های) مورد نظر نماید، کافی است مراحل 12 گانه بالا را برای اخذ گواهینامه طی نماید.