هزینه مشاوره

هزینه مشاوره برای پیاده سازی استاندارد به چه عواملی بستگی دارد؟

هزینه لازم برای پیاده سازی شامل مشاوره و آموزش به عوامل متعددی وابسته است. تعدادی از این موارد در زیر بیان شده است:

  • اندازه سازمان (تعداد پرسنل، وسعت خدمات یا تنوع محصولات، تعدد سایت تولیدی/خدماتی)
  • تعداد استانداردهای درخواستی برای پیاده سازی (یکپارچگی بیش از یک استاندارد با هم)
  • نوع محصولات/خدمات (فوق ایمنی، ایمنی و .../پیچیده بودن فرآیندها/نو و تازه بودن محصول یا خدمات/تعداد و نوع الزامات قانونی/ تعداد و نوع الزامات مشتری)
  • تعداد روزهای مورد نیاز برای مشاوره
  • تعداد کارشناسان مورد نیاز برای مشاوره 
  • فاصله سازمان متقاضی از محل مشاور (تحمیل هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و حقوق قانونی مرتبط با کارشناس)
  • نوع استاندارد، حجم مستندات و وسعت آموزش های مورد نیاز

 لازم بذکر است مبالغ ارائه شده برای ارائه خدمات مشاوره نباید صرفاً از نظر ریالی با مشاورین یا سازمانهای ارائه دهنده خدمات مشاوره دیگر مقایسه شود. زیرا کیفیت ارائه خدمات آنها، تجربه مشاور در پروژه های مشابه، وسعت سازمان مشاوره، میزان آموزش های برگزاری در طی مشاوره، اختصاص زمان لازم، شرح خدمات کامل مشاور و  سایر پشتیبانی ها... می تواند در میزان ریالی آن پروژه موثر باشد. این در حالی است که بعضاً عدم بررسی این مورد و صرفاً توجه به بحث ریالی، منجر به اخذ خدمات بسیار نامطلوب شده و اهداف سازمان و یا خواسته های استاندارد بدون هیچ گونه ارزش افزوده و حتی در برخی موارد، دست و پاگیر شدن مستندات بی فایده، همراه خواهد بود. موارد بسیار زیادی دیده می شود که افراد کم تجربه، برخی دانشجویان رشته های مهندسی و مدیریت یا کارشناسان شرکت های مشاوره بطور مستقیم اقدام به برقراری ارتباط با شرکت ها نموده و با در دست داشتن مستندات برخی دیگر از سازمان ها اقدام به تجویز مدارک نا همگون و نا متناسب با سازمان می نمایند و بدون نظارت سایر کنترل کننده ها، آن مستندات را جاری می نمایند. این موضوع در وحله اول و در زمان کوتاه هزینه کمتری را در مقابل خدمات یک شرکت مشاور برای یک سازمان ایجاد می نماید. اما در داراز مدت نه تنها فایده و ارزش افرین نبوده بلکه میلیون تومان هزینه پنهان به سازمان تحمیل می نماید. هزینه های پنهان این کار عبارتند از سود از دست رفته، هزینه پرداخت شده به پرسنل مرتبط، هزینه مشاوره، هزینه های نگهداری کامپیوتر و ماشین الات اداری، هزینه از دست دادن بازار بدلیل عدم شناسایی فرصت های بهبود و تقویت مزایای رقابتی، هزینه سر بار، هزینه های کاهش اعتبار و ...