میزان حضور فرد مشاور سیستم (کارشناس) از سوی شرکت مشاور در محل مشتری چه مقدار است؟

بطور کلی با توجه به اندازه سازمان، تعداد استانداردها و سایر عوامل اثر گذار، میزان نفر-روز حضور کارشناس/کارشناسان تعیین می شود. همچنین مدیر پروژه بصورت ادواری و به طور متوسط هر ماه یک بار در پروژه برای کنترل وضعیت کیفی پروژه و مذاکره مستقیم با کارفرما(در صورت لزوم) حاضر می شود. ضمناً با توجه به نیاز کارفرما و یا بعضاً بزرگی پروژه، از فرد یا افرادی خارج از کادر اجرای پروژه برای انجام آموزش های استفاده می گردد.