چه اتفاقاتی در ممیزی های مراقبتی ممکن است برای سازمان روی دهد؟

نتایج ممیزی مراقبتی می تواند شامل موارد زیر شود:

ممیزی مراقبتی انجام شود و نتیجه آن

  • الف) قابل قبول بوده که نتیجه آن منجر به تمدید گواهینامه میشود. بعبارتی هیچ نوع عدم انطباق محرزی در سیستم توسط ممیز(ین) شناسایی و ثبت نشده است.
  • ب) قابل قبول ولی مشروط بر رفع عدم انطباق های مشاهده شده بوده که نتیجه آن پس از ارسال شواهد قابل قبول برای ممیز و یا ممیزی مجدد محل و رفع عدم انطباق از نظر ممیز، منجر به تمدید گواهینامه می شود. ضمناً در صورتی که عدم انطباق به هر دلیلی بسته نشود ظرف مدت کوتاهی، گواهینامه معلق (Suspend) و در صورت عدم پیگیری بعدی گواهینامه باطل (Cancel) می شود.
  • ممیزی مراقبتی انجام نشود. در این صورت گواهینامه معلق و بعد از مدت کوتاهی باطل می شود. در این صورت سازمان، دیگر مجاز به استفاده از لوگو و گواهینامه مربوطه نبوده و استفاده از آن مجاز نمی باشد.