مدت زمان ممیزی برای صدور گواهینامه به چه عواملی بستگی دارد؟

بر اساس گاید  IAF و سند الزامی IAF (IAF MD 5:2009 annex A, B for QMS and EMS)، نفر-روز ممیزی بسته به تعداد پرسنل سازمان معین می شود. به عنوان مثال بر اساس این جدول از 1 تا 5 نفر پرسنل نیاز به 1.5 نفر-روز ممیزی، از 6 تا 10 نفر پرسنل نیاز به 2 نفر-روز آدیت، از 11 تا 15 نفر پرسنل نیاز به 2.5 نفر روز-ممیزی، از 16 تا 25 نفر پرسنل نیاز به 3 نفر-روز آدیت و ... برای ممیزی اصلی شامل مرحله 1 و 2 سیستم مدیریت کیفیت می باشد. لازم بذکر است عواملی نظیر استثنائات مجاز در بندهای استاندارد، سادگی فرآیندها، ادغام چند استاندارد، ترانسفر گواهینامه، نداشتن الزامات مشتری یا الزامات قانونی دیگر و ... می تواند تا ماکزیمم 20% زمان مورد نیاز ممیزی را کاهش دهد.