پس از اخذ گواهینامه و به منظور حفظ سیستم به چه نکاتی باید بیشتر توجه کرد تا در ممیزی های مراقبتی، سازمان دچار مشکل نشود؟

یکی از بزرگترین دغدغه های سازمانهایی که گواهینامه سیستم مدیریتی اخذ نموده اند نگرانی از استمرار سیستم و تمدید گواهینامه در دوره های ممیزی مراقبتی می باشد. برای این منظور در استانداردهای مدیریتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می نماییم:

  • ممیزی داخلی سیستم مدیریتی سازمان
  • بازنگری مدیریت سیستم مدیریتی سازمان
  • پایش و اندازه گیری فرآیندها
  • خط مشی سیستم مدیریتی سازمان
  • اهداف سیستم مدیریتی سازمان
  •  نماینده مدیریت
  • آموزش 
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • اقدام اصلاحی و پیشگیرانه


توجه عمیق به خواسته های بالا با اهداف در نظر گرفته شده در استاندارد، می تواند همانند اهرم فشار سیستم مدیریتی، سازمان را حرکت داده و مسیر فعالیتهای شرکت را در مسیر معرفی شده از سیستم مدیریتی قرار دهد. بعبارتی سازمان در مسیر سیستم قرار می گیرد نه سیستم اسیر دست کارکنان و عقاید مدیران و مسئولین سازمان.