اخذ گواهینامه های انطباق

مزایای اخذ گواهینامه های انطباق با استانداردهای بین المللی ایزو بطور کلی چیست؟

 • ایجاد اطمینان در مشتریان و سایر ذینفعان درخصوص رعایت مسائل روز دنیا از ابعاد کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست/ ...
 • ایجاد کنترل های مستمر بر فرآیندهای سازمان و کنترل روند شاخص های عمکلردی سازمان
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین ایجاد زبان مشترک در تعامل با شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست/...
 • حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان در جهت انجام بهتر فعالیتهای مربوطه
 • پیشگیری از تولید محصول نامنطبق بجای اقدام برای رفع مشکل بوجود آمده 

 • کاهش ضایعات و دوباره کاری ها در خط تولید
 • مکتوب شدن کلیه فعالیت ها بمنظور یکسان شدن اقدام برای هر کار
 • مکتوب شدن کلیه وظایف محوله به کارکنان و استمرار فعالیت کارکنان در صورت جابجایی و یا حذف آنها
 • نظارت و کنترل مستقیم مدیریت ارشد سازمان از طریق فرآیندها و کنترل های ادواری
 • نظارت و کنترل مستقیم نماینده مدیریت از طریق کنترل فرآیندها، کنترل های ادواری بازنگری مدیریت، ممیزی داخلی و .. .
 • بهبود عملکرد و افزایش بهره وری از طریق برنامه ریزی صحیح، اقدام تحت کنترل، کنترل اثربخشی نتایج و تحلیل آنها و تعریف اقدامات بعدی
 • کاهش میزان شکایات مشتریان و محصولات مرجوعی و همچنین افزایش میزان رضایت مندی مشتریان
 • عملکرد سیستماتیک و قابل پیش بینی در تمام ابعاد کیفیت/ایمنی/بهداشت/محیط زیست نظارت برعملکرد تامین کنندگان و ایجاد یک سیستم سودآور دوجانبه با آنها
 • اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنهاگسترش فرهنگ سازی و تفکر سیستماتیک در سطح سازمان