اخذ گواهینامه استاندارد

 چه شرايط و زیر ساختی برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد های مدیریتی ایزو لازم است؟

هر استاندارد مدیریتی، بسته به هدف آن، نیازمند شرایط خاصی می باشد. در زیر مواردی برای نمونه بیان شده است. این موارد حداقل هایی است که می بایست پیش از اقدام به ممیزی برای سازمان مهیا گردد. در صورت وجود شرایط خاص و یا سوالاتی در این باب، از تماس با سازمان و بهره گیری از اطلاعات مشاورین این شرکت امتناع ننمایید.

  • ISO 9001: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات مشتری در صورت وجود، اخذ گواهینامه استاندارد اجباری در صورت مشمول بودن،
  • ISO/TS 16949: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات مشتری در صورت وجود، اخذ گواهینامه استاندارد اجباری در صورت مشمول بودن،  
  • ISO/TS 29001: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات صنایع نفت گاز و پتروشیمی، اخذ گواهینامه استاندارد اجباری در صورت مشمول بودن، 
  • ISO 14001: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات مشتری و سایر ذینفعان در صورت وجود، رعایت الزامات سازمان حفاظت محیط زیست منطقه، 
  • BS OHSAS 18001: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات مشتری و سایر ذینفعان در صورت وجود، رعایت الزامات سازمان بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی، 
  • ISO 27001: امکانات شبکه ای مناسب و نرم افزارهای مناسب امنیتی
  • ISO 22000 & HACCP: رعایت کلیه الزامات قانونی قابل کاربرد، رعایت کلیه الزامات مشتری در صورت وجود، اخذ گواهینامه استاندارد اجباری در صورت مشمول بودن، رعایت الزامات سازمان بهداشت، تجهیزات مناسب از نظر ایمنی مواد غذایی، دارا بودن حداقل یک نفر کارشناس در صنایع غذایی برای پیگیری امور،