تقویم آموزشی S.P.M

مقدمه:
شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت SPM، در راستاي ارائه خدمات متنوع و گسترده تر به كارفرمايان محترم در زمینه ارائه خدمات آموزشی، با تكيه بر تجارب نيروي انساني متخصص و كارآمد و به پشتوانه نام نيك بجا مانده در ذهن كارفرمايان، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي متمركز و غير متمركز با اهداف ذيل در برای کارفرمایان محترم حوزه صنعت و خدمت مینماید:

  • بهره وري هر چه بيشتر نيروي انساني با افزايش آگاهي و اثربخشي با آموزشهاي در نظر گرفته شده (تئوري _ عملي /كارگروهي)
  • بررسي و تجزيه و تحليل آماري اثربخشي دوره آموزشي جهت استفاده در عملكرد دوره اي واحد آموزش
  • برگزاري دوره در صورت درخواست و نياز شركت در داخل سازمان متبوع (غیر متمركز دوره)
  • استفاده از اساتيد و متخصصان مجرب در سطح صنعت و خدمات
  • صدور گواهينامه آموزشي معتبر، جهت درج در پرونده آموزشي شركت كنندگان با هدف تكميل سوابق آموزشي

 

توجه 1: آموزشهای متمرکز: در این نوع آموزشها شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت بر اساس برنامه ریزی آموزشی خود داوطلب و مخاطب می پذیرد و تمامي هزينه هاي دوره شامل: حق التدريس و اياب و ذهاب اساتيد، جزوه آموزشي، تأمين فضاي آموزشي، امكانات آموزشي، ناهار و پذيرايي، ماليات دوره هاي بعهده شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت ميباشد.

توجه 2: آموزش های غیر متمرکز: در این نوع آموزش ها تمامي هزينه هاي دوره و محل برگزاری دوره بعهده کارفرما /سازمان در خواست کننده دوره آموزشی می باشد به این مفهوم که هزینه ها شامل: حق التدريس و اياب و ذهاب اساتيد، جزوه آموزشي، تأمين فضاي آموزشي، امكانات آموزشي، ناهار و پذيرايي، ماليات دوره هاي بعهده شركت کارفرما / درخواست کننده ميباشد.

  • لطفا جهت انتخاب دوره های آموزشی از جداول و فرمهای پیوست استفاده نمائید.
  • در صورت وجود هر گونه سئوال یا ابهام از تماس با ما دریغ نفرمائید.

مشخصات و عنوان دوره هاي آموزشي سال 1395

ردیف عنوان دوره درخواست خدمات آموزشی
کد دوره مدت زمان (روز) تعداد نفرات ( ظرفیت )
a ) دوره هاي آموزشي مديريت کيفيت
1 آشنای با واژگان و تعاریف استاندارد ISO 9000 QMS-01 1 20
2 مباني، تشريح الزامات و مستندسازي ISO 9001 QMS-02 2 20
3 مميزي داخلي ISO 9001 QMS-03 3 20
4 مميزي سیستم مدیریت زیست محیطی QMS-04 3 20
5 تشريح معيارهاي مدل EFQM QMS-05 2 20
6 تربيت ارزيابي بر مبناي مدل EFQM QMS-06 2 20
7 کارگاه تدوين اظهارنامه بر مبناي مدل EFQM QMS-07 2 20
8 جايزه كيفيت بر اساس مدل ايران INQA، INPE، INFDQA و ...... QMS-08 2 20
9 سيستم هاي مديريت يکپارچه QMS-09 3 20
10 مميزي داخلي سيستم هاي مديريت يکپارچه QMS-10 3 20
11 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 QMS-11 2 20
b )دوره هاي آموزشي سيستم مديريت کيفيت در صنايع غذايي
1 مباني ، تشريح اصول و مستندسازي و مميزي HACCP QMF-01 2 20
2 مباني ، تشريح اصول و مستندسازي و مميزي ISO 22000 QMF-02 3 20
c ) دوره هاي آموزشي تکنيک هاي کيفيت
1 گسترش عملکرد کيفيت QFD QTC-01 1 20
2 طراحي آزمايش ها DOE QTC-02 2 20
3 هزينه هاي کيفيت COQ QTC-03 2 20
4 کنترل تجهيزات اندازه گيري و آزمايشCME QTC-04 2 20
5 رويکرد حل مسله PS QTC-05 2 20
6 طرح ريزي پيشاپيش کيفيت محصول APQP QTC-06 2 20
7 تجزيه و تحليل و اثرات ناشي از آنFMEA QTC-07 2 20
8 کنترل فرآيند آماري SPC QTC-08 2 20
9 تجزيه و تحليل اندازه گيري MSA QTC-09 1 20
10 الگو برداري سيستماتيک Benchmarking QTC-10 2 20
11 مهندسي مجدد RE QTC-11 2 20
d) دوره هاي آموزشي مديريت محيط زيست ، مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي
1 مباني، تشريح الزامات و مستند سازي ISO 14001 HSE-01 3 20
2 مميزي داخلي ISO 14001 HSE-02 3 20
3 مباني، تشريح الزامات، مستند سازي و مميزي OHSAS 18001 HSE-03 3 20
4 مباني، تشريح الزامات، مستندسازي و مميزي HSE-MS HSE-04 3 20
5 تکنيک هاي ارزيابي ريسک FTA,HAZOP,FMEA,WHAT IF HSE-05 2 20
e ) دوره هاي آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
1 مباني ، تشريح الزامات سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISO17799/BS7799 SMS-01 3 20
2 ارزايابي ريسک در سيستم مديريت امنيت اطلاعات SMS-02 2 20
3 مميزي داخلي ISO17799/BS7799 SMS-03 2 20
4 سر مميزي ISO17799/BS7799 SMS-04 2 20
f ) دوره هاي آموزشي مديريتي
1 مديريت مبتني بر عملکرد MST-01 1 20
2 مديريت و برنامه ريزي استراتژيک MST-02 2 20
3 مديريت فرآيند MST-03 1 20
4 شيوه هاي نوين نياز سنجي ،برنامه ريزي و سنجش اثر بخشي آموزشي مبتني بر استاندارد ISO 10015 MST-04 1 20
5 سنجش عملکرد ( BSC .......... ) MST-05 1 20
6 تجزيه و تحليل داده ها بر اساس ISO 10017 MST-06 1 20
7 مباحث نوين در مديريت پروژه MST-07 2 20
8 سنجش رضايت مشتري CSM MST-08 1 20
9 مديريت زنجيره تامين SCM MST-09 1 20
10 سازمان هاي يادگيرنده MST-10 1 20
11 آشنايي با 5S MST-11 1 20
12 نگهداري و تعميرات بهره ور فرآگير TPM MST-12 1 20
13 آشنايي با شش سيگما MST-13 1 20
14 مديريت و مهندسي ارزش MST-14 1 20
15 اثر بخشي جامع تجهيزات MST-15 1 20
16 آشنايي با شاخص تعداد خطا در هر ميليون فرصت خطا PPM MST-16 1 20
17 متدولوژي و کاربرد آن در تهيه طرح تجاري سازمان MST-17 1 20
18 سيستم اطلاعات مديريت MIS MST-18 1 20
19 مديريت منابع انساني HRM MST-19 1 20
20 مديريت ارتباط با مشتري CRM MST-20 1 20
21 مديريت مشاركتي MST-21 1 20
22 سيستم پيشنهادات Suggestions System MST-22 1 20
g ) دوره هاي آموزشي مديريت کيفيت در آزمايشگاه ها و مراکز تست و آزمون
1 مباني و مستندسازي سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه ها ISO / IEC 17025 LQM-01 2 20
2 ارزيابي داخلي آزمايشگاه ها ISO / IEC 17025 LQM-02 2 20
3 ارزيابي و اعتبار دهي آزمايشگاه ها ISO 17025 LQM-03 2 20
h) دوره آموزش چرخه بهره وري Productivity Cycle (در صورت درخواست تقويم جداگانه ارسال ميگردد)
1 آموزش چرخه بهره وري- 80 ساعت PCT-01 8 30
2 آموزش چرخه بهره وري- 130ساعت PCT-02 16 30

  • جهت درخواست دوره هاي مورد نظر، تنها لازم است قسمت مشخصات متقاضيان را تکميل و براي این مشاور ارسال فرمائيد.
  • لازم به ذكر است اين شرکت آمادگي اجرا و برگزاري دوره هاي آموزشي درخواستي، حتي خارج از موارد فوق را نيز بر حسب نياز کارفرما چه بصورت (متمركز و غير متمركز) تا 1 ماه قبل از برگزاري دوره دارا مي باشد. در صورت تمايل نام و مشخصات دوره / دوره هاي مورد نظر را در فرم پيوست درج نموده و جهت برنامه ريزي آموزشي به اين شركت فاكس بفرمائيد.

  لطفا جهت هماهنگي و انجام امور ثبت نام در اولين زمان ممكن اسامي و مشخصات متقاضيان محترم را براي واحد آموزش شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت فاكس بفرمائيد .( در صورت نياز اين قسمت را تكثير بفرمائيد.)