چاپ
مشاهده در قالب پی دی اف
طرح کسب و کار (تجاری)
BP Business Planقدم اول براي پايه ريزي کسب وکارتدوين يک طرح تجاري وبه روز رساني آن است.بانک ها،وزارت خانه ها،اشخاص،موسسات اعتباردهنده ونهادهايي که ازارآفريني حمايت مي کنند،بودجه خودراصرف طرح هايي مي کنند که توجيه فني واقتصادي داشته باشد وبازگشت سرمايه راتضمين نمايد.
يک طرح کسب وکارتوام بانگاه به آينده،تمرکزبر روي موضوعات کليدي ومهم وايجادآمادگي براي مواجهه با مسايل، مشکلات، تنگناها وفرصت ها وموقعيت هاي احتمالي است که وقوع آنها درفضاي متغير کسب وکارها امري اجتناب پذير مي باشد.
طرح کسب وکارعلاوه برجذب سرمايه،شرکا جديد،جلب اعتمادبانک ها وموسسات اعتباردهنده،ابزاري براي مديريت بهينه کسب وکارهاي موجودياجديدازطريق توجه به اولويتها،نظارت وارزيابي پيشرفت کار وکمک به دستيابي اهداف ازپيش تعيين شده مي باشد.
برنامه تجاري درنوع خودش يک کار هنري است.برنامه ريزي براي موفقيت درهرکاري الزامي است.اين برنامه جهت گيري آينده پروژه اقتصادي را نشان مي دهد.آن يک سندکتبي است که نحوه انجام يک فعاليت اقتصادي را بطوردقيق وکامل بيان مي کند.
اولين گام عملي براي شروع کارآفريني تدوين طرح تجاري يا کسب وکاراست که نشان دهنده تعهد وعزم جدي اوبراي حضوردرصحنه فعاليت اقتصادي مي باشد، کارآفرين با تدوين برنامه ياطرح کسب وکارباعث افزايش خبرگي وتخصص درکارش مي شود.
زيرابااين کارفرد ازروندهاي صنعت آگاه خواهدشد،اطلاعاتي ازمشتريان ورقباي خودکسب خواهدکردونيازبازاروبسياري ازمواردمرتبط باکسب وکارخودراخواهدشناخت.
دراين طرح کليه امودتاثيرگذاردرفعاليت اقتصادي شناسايي وبراي مديريت بهينه آن برنامه ريزي مي شود.دراين برنامه بايدوضعيت کنوني،نيازهاي موردانتظار ونتايج پروژه جديد تعريف شود.
سند نوشته شده اي است كه كارآفرين با توصيف تمام عناصر دروني و بيروني موثر بر كسب وكار آن را مي نويسد.لازم است پس ازبررسي هاي همه جانبه علمي – تخصصي درمورد کليه موضوعات مرتبط با پروژه اقتصادي وبهره مندي ازنظرات وديدگاههاي صاحب نظران وکارشناسان ،ماحصل نتايج،اولويتها ومباحث کليدي بصورت جامع ومشخص به شکل  سندمکتوب تنظيم وتدوين گردد.
آن هويت شرکت تان را به طور دقيق و کامل بيان مي کند . دراين طرح وضعيت کنوني ، نيازهاي مورد انتظار و نتايج تاسيس شرکت جديد تعريف مي شود.
در طرح تجاري بايد جزئيات مربوط به اهداف ، بازاريابي ، تحقيقات ، توليد ، مهم ترين خطرات ، امور مالي ، نقاط عطف وجدول زمان بندي کاملاٌ مشخص باشند.
براي نگارش يک طرح وبمنظورتاثيرگذاري وکارآمدي آن بايد همه آرايه ها وسبک هاي ادبي ونوشتاري والگوهاي مطلوب وبهينه نظيرويراستاري صحيح،انتخاب واژگان مناسب ورسايي وشيوايي به همراه بار ووزن علمي وادبي رعايت گرديده وساختار منطقي ،منظم وجذابي به آن داد.اين کاربه اثربخشي ،جذابيت  وجالب بودن طرح کمک نموده ومخاطبان مختلف با علايق وديدگاههاي متعددرامجذوب خودمي نمايد.
يک طرح تجاري مناسب مجموعه اي از برنامه هاي كار بردي در زمينه هاي مختلف ساختاري –مديريتي، تجزيه وتحليل محيطي، بازاريابي، امور مالي، توليد ومنابع انساني است.
بعبارت ديگر طرح تجاري بايد منظومه جامع وقابل اتکايي ازهمه برنامه هاي کليدي وحياتي کارآفرين براي مراحل مختلف فرآيند کاري اوباشد.
اين برنامه ها که بعنوان راهکارهاي اصلي اقدامات کارآفرينانه هستند،بايد از نحوه ي شکل گيري ايده کارآفرينانه،ايجاد ياشناسايي فرصت ها وامکانات بي بديل ومناسب کاري تاچگونگي توليد،بازاريابي،فروش وموضوعت حقوقي،مالي ومديريتي کسب وکارهاي کارآفرينانه راشامل گردد.
اودراين منظومه لازم است تانحوه شکل گيري وتاسيس ياتوسعه کسب وکارخودرامعين نموده وچگونگي انتخاب وورود ورقابت دربازارهاي موجود وبالقوه رامعين نمايد ،همچنانکه درخصوص متغيرهاي مکان يابي ،مقاديرموردنياز سرمايه هاي پولي وراه هاي تامين آن ونيزچگونگي تعيين تيم مديريتي ونحوه اداره کسب وکار ومتغيرها وآميزه بازاريابي بايدمباحثي رامطرح نمايد.
طرح کسب وکارتلفيق وتنظيم راهبردها و موضوعات موثر در فعاليت اقتصادي را شامل ميشود.
يک طرح تجاري خوب بايدکليه استراتژي هاي موردعمل وموثربراي يک پروژه اقتصادي رابايدطراحي وتدوين نمايد.راهبردهاي حياتي وکليدي درزمينه هاي تاسيس ،اداره وتداوم يک کسب وکارنظير استراتژي هاي مالي،بازاريابي،مديريتي،راهبردهاي مربوط به توسعه،منابع انساني ،خريد منابع وموادضروري واستراتژيهاي رقابتي.
کارآفرين باتدوين برنامه تجاري خود،پس ازبررسي هاي جامع وکامل وتجزيه وتحليل عوامل مهم وحياتي محيط هاي دروني وبيروني کسب وکار خود وپي بردن به فرصت هاي بي نظير وقوتهاي خود ازطريق تدوين وتعيين استراتژي هاي اصلي ،مسير،معيار وروش مناسب جهت حرکت به سوي تعالي وموفقيت خودرا مشخص وملزم ومتعهد به اجراي آن گرديده تاکسب وکاررادرامتدادآرمانها وچشم انداز موردنظررهنمون گردد.
درطرح کسب وکاريک کارآفرين بايدعاليترين،مهمترين ومشخص ترين هدف هاي پروژه اقتصادي خودرا همان مقاصدخاص وويژه او ازراه اندازي يک برنامه اقتصادي راتشکيل مي دهد تعيين مي کند.
مقاصدي که مي تواننددليل وجودي کسب وکار رامشخص نموده وتوجيه کننده اقدام ،تلاش وتحمل سختي ها ومشکلات اومي باشد.
کارآفرينان دراين بخش از طرح تجاري خود،عمدتا هدفهاي مشخص وقابل دستيابي خودراکه درزمان معيني قابل حصول مي باشند ودرزمينه ها وحوزه هاي درآمدي(مالي)،توليدي (عملياتي)،توسعه اي ،منابع انساني و....دسته بندي ميشوند را معين وباتلاش خودسعي درتحقق آن دارند.
آن بر تمام تصميم گيريهاي طولاني يا كوتاه مدت در طي 3 سال نظارت دارد.
طرح کسب وکاردرواقع يک برنامه مشخص براي دستيابي وتحقق هدف هايي است که کارآفرينان تصميم دارند به آن برسند.آنان بايد باتوجه به اهداف ،آرمانها،اقتضائات وضرورت هاي کسب وکار،محيط ومشتريان خود ونيز مصالح وانتظارات موجودبهترين تصميم هاراازميان گزينه ها وبديل هاي متعددومتنوع انتخاب نموده وبصورت راهکارهاي قابل اجرا بکارگيرندتاتحقق همه آن مقاصد ونيات براي آنها ميسور وامکان پذيرگردد.
برنامه هايي که حتما کارآفرينان رابه وضعيت ها ومراتب مطلوب تر وبهينه تري برسانند.وهم جهت ،مناسب،مرتبط وهمسوي با اهداف آنان باشد.
درطرح کسب وکار کارآفرينان بايدبه سوالاتي همچون : هم اكنون كجا هستند ؟ به كجا ميروند؟ وچطور به آنجا ميروند پاسخ ميدهند.
درواقع دراين طرح شرح بيانيه ماموريت ورسالت کارآفرينان بعنوان فلسفه وجودي وچرايي ايجادوادامه يک کسب وکار وگزاره ارزش ها،اعتقادات وباورهاي موسسين يک بنگاه اقتصادي تدوين وبيان مي گردد.
دراين طرح کارآفرينان مهمترين تعهدات ومسئوليت هاي خودرانسبت به کسب وکار ،نيازهاي مشتريان،ترجيحات ودغدغه هاي ذينفعان مختلف،تصور وانتظار مردم وجامعه ،واکنش کسب وکارنسبت به تغييرات شتابناک وگسترده بويژه درحوزه هاي نوظهور فناوري واهتمام بنگاه نسبت به کارگيري آن ،درخصوص کارکنان بعنوان باارزش ترين سرمايه سازماني ونحوه توجه به زندگي،معيشت ،رفاه وآموزش آنان و...اعلام مي نمايند.
طرح کسب وکار نشانگر تفکرات،تصورات وباورهاي  کارآفرينان درخصوص آينده وافق ها وچشم اندازهاي آرماني آنان مي باشد.
کارآفرينان با چشم انداز،بينش وآرمانها پابه عرصه کسب وکار مي گذارند.آرمان هاي آنان برايشان جايگاه رفيع وپايگاه بلندمرتبه اي رادرآينده درازمدت رقم مي زند.چشم اندار زمثبت نسبت به آينده مهمترين عنصر برانگيزاننده ومجاب کننده وحرکت آفرين براي کارآفرينان دردنياي آينده کسب وکار مي باشد.
آن ايده آل ترين وتحسين برانگيز ترين حالتي رابوجود مي آورد که ازيک فعاليت کارآفرينانه انتظار خواهدرفت.
برنامه کسب وکار به مانند نقشه راه بايد توسط كارآفرين قبل از سفر كه حاوي تصميمات مهم و اطلاعات ضروري است تدوين گردد.
کارآفريني درواقع پادرمسيرگذاشتن باهدف رسيدن به سرزمينها ومنزل گاه هاي جديددرکسب وکار مي باشد.آن سفري است حساس وحياتي براي رسيدن به موفقيت که درکارآفريني مهمترين شاخص،معيار وآرمان مي باشد.
براي رسيدن بهتر به اين مقصد مهم بايد قبل از عزيمت بهترين برنامه،مناسب ترين ابزار،گم حادثه ترين مسير،رهوارترين مرکب ها،مشتاق ترين همراهان ،ايمن ترين اطراق گاهها وبهترين رهاورد رادرنظر بگيرند تا مسافرتي جذاب وبه يادماندني رابه انجام رسانيد.
اين مهم ميسر نمي شود مگر آنکه قبل از حرکت ،حين عزيمت وپس ازرسيدن به مقصدداراي طرح ،نقشه وبرنامه اي مشخص باشند به گونه اي که همه پيش بيني هاي مهم درآن لحاظ گردد.ودر آن به عواملي مثل : قوانين جديد، رقابت، تغييرات اجتماعي، تغيير نيازهاي مصرفي و فناوري جديد توجه شود.
طرح کسب وکارعامل ارتباطي مهمي است که کارآفرين رابا همه افراد وگروه هاي مرتبط پيوندزده وآنان راازاهداف وبرنامه هاي کسب وکار جديد مطلع مي سازد.کارآفرين براي جلب حمايت عوامل متعدد نظيرنهادها،شرکتها،تامين کنندگان،سرمايه گذاران،شرکا،کارکنان ومديران کليدي ومشتريان اصلي لازم است اطلاعاتي به آنان دهد.
يک طرح کسب وکاردرمواردي مي تواندعامل بازدارنده خوبي باشد.
دربرخي ازحالتها ودرپاره اي از موارد ممکن است بعضي از کارآفرينان به هر دليل ممکن آمادگي لازم رابراي ورود به دنياي کسب وکار نداشته وشايد فرد مناسبي براي موقعيت خاصي نباشند.
دراينگونه موارد قبل ازتحمل هرگونه مرارت وهدررفت هرنوع منابع وصرف هزينه هاي گزاف مادي ومعنوي وپذيرش مخاطرات وريسکهاي گرانسنگ مادي ،رواني وحيثيتي افراد متوجه تبعات ومشکلات گرديده وبه خوبي وخوشي مسير مناسب ديگري راپيش رو گرفته ودرعرصه هاي قابل انجام وارد مي گردند.
موضوعي بااين اهميت تنها بانوشتن يک طرح مناسب مشخص مي گردد.

 

کلید های طلایی موفقیت

کلید های طلائی برای بهبود موفقیت :
1-    درک صحیح Comprehension
2-    تعهد  Commitment 
3-    رقابت  Competence
4-    ارتباطات  Communication
5-    اصلاح  Correction
6-    استمرار  Continuance


سه شنبه 8 مهر
1393

5. ذي‌الحجه 1435


30. سپتامبر 2014