برج میلاد تهران

سرانجامی موفقیت آمیز بر تلاش 7 ماهه شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت (S.P.M) در پروژه استقرار:
سیستم مدیریت یکپارچه  IMS
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO27001:2005
مدیریت برند  ISO10668:2010
در ششمین برج مخابراتی و پانزدهمین سازه مرتفع جهان - برج میلاد تهران