ماموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت:

ما يك شركت كاملاً خصوصي هستيم كه در ايران و در زمينه ارائه خدمات مرتبط با مشاوره مديريت و سيستم ها به فعاليت مي پردازيم. مشتريان خود را تمامي سازمانهاي دولتي و خصوصي كشور اعم از توليدي و خدماتي مي دانيم و بعنوان ماموريت خود، كمك به آنان در جهت حفظ و بهبود فعاليتها، افزايش سود آوري و بهبود سيستم هاي كاري از طريق ارائه خدمات تخصصي مشاوره را در سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده ايم. 

 ما در شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M درستي و راستي، ميل به پيروزي، اعتماد، احترام، توجه به علائق و خواستهاي معقول و مشروع افراد، بدعت و نوآوري، تمركز بر نيازهاي مشتري، مهارتهاي شخصي، رفتار مناسب، كيفيت خدمات و رقابت سالم را از اصلي ترين اصول ارزشي حاكم بر جو شركت مي دانيم و در سايه آن، حصول هرگونه موفقيتي را ناشي از تلاش تك تك ذينفعان سازمان اعم از سهامداران، كاركنان و مشتريان تلقي خواهيم نمود. نسبت به مقصد و مسير خود براي بدست آوردن رهبريت و كسب مزيت رقابتي و موفقيت تجاري پايدار، ديد روشني داريم و عليرغم آنكه شركتي انتفاعي هستيم، اما تنها اهداف مادي را براي خود متصور نمي باشيم. در عين حال كه ميدانيم نبرد سختي را در راستاي دستيابي به اهداف خود در پيش داريم، اما تنها به نتيجه نمي انديشيم، بلكه چگونگي دستيابي به اهداف نيز براي ما مهم است.

معتقديم كه براي آنكه مشتريان ما پاداش خدمات صادقانه ما را با بهتر شمردن بدهند، مجبور به ارائه خدمات با كيفيت و برجسته در جهت تامين رضايت مشتريان به آنها مي باشيم. لذا بواسطه اعتقاد به بهبود مستمر، هيچگاه خود را از يادگيري بي نياز ندانسته و معتقديم كه وقتي ديگران كاري را خوب انجام مي دهند، ما نيز بايد قادر باشيم همان كار را حداقل به خوبي آنها انجام دهيم

 

بیانیه چشم انداز: 

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M مي خواهد در بسط و گسترش و بكارگيري دانش مديريت نوين سرآمد بوده و در راستاي بدست آوردن مزيت پيشرو بودن، خود را ناگزير به توجه ويژه به نيازهاي اظهارشده و حتي اظهارنشده مشتريانش مي داند تا بتواند آنان را در شناسايي، جذب و بهره مندي از منافع بالقوه موجود در دل فرصت هاي محيط پيرامونشان، ياري نمايد.

 ما برآنيم تا با توكل بر خدا و تكيه بر شايستگي هاي محوري خود؛ روح مشتري محوري، شايسته سالاري، اعتماد متقابل، احساس مسئوليت، تفكر و خود مديريتي را در سازمان خويش بدميم، بنحويكه قادر باشيم به طريقي شايسته، به تعهدات خود در قبال تمامي ذينفعان سازمان عمل نماييم. اما در اين راه فعاليت هاي خود را تا آنجا گسترش مي دهيم كه بتوانيم به نحوي شايسته از عهده تعهدات خود برآئیم.

 بعنوان يك هدف بنا داريم تا با تجهيز خود به سلاح علم، دانش، تجربه و تعهد و در سايه گسترش فعاليت هاي خود در قالب مشاركت با ساير شركت ها، به تنوع بي نظيري از خدمات مشاوره رسيده و بتوانيم اولين گزينه سازمانها بعنوان طرف مشورت گرديم و با كسب اين جايگاه اعتباري، توان خدمت به جامعه را بيش از پيش بدست آوريم

.