مدیران و مشاوران

 شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M در راستای پاسخگویی به حوزه های مختلف کسب و کار و نیز ارائه تخصصی خدماتِ خود، متناسب با تنوع محصولات موجود در دامنه فعالیتی این شرکت، مبادرت به ترسیم وایجاد دپارتمانهای تخصصی در سرفصلهای مرتبط و بهره مندی از استانید و خبرگان صنعت، دانشکاهی و نیز سرممیزان/ارزیابان موضوعیتهای مورد اشاره بعنوان مدیران واحدهای مزبور، از همان ابتدای تأسیس نموده است.

ارائه خدمات:

  • تخصصی مبتنی بر آخرین سطح ارتقاء دانش روز در هر واحد
  • تحت نظارت مدیرت پروژه های سازمان
  • با مدیریت و کنترل پروژه مستقل

 از ویژگی های این تفکیکِ تخصصیِ حوزه هایِ اجرایی می باشد.