سهامداران و هیئت مدیره

 

سهامدارن، اعضاء و ترکیب هیئت مدیره شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M با موضوعیت ثبتی سهامی خاص و ماهیت فعالیت خصوصی، عطف به اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی تغییرات، متشکل از افراد ذیل می باشند:

 

سهامداران:

1. آقای فرنوش ابراهیمی

2. خانم سینوش ابراهیمی

3. خانم نوشین فرخی

 

اعضاء و ترکیب هیئت مدیره:

1. آقای فرنوش ابراهیمی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

2. خانم سینوش ابراهیمی - نائب رئیس هیئت مدیره

3. خانم نوشین فرخی - عضو هیئت مدیره